top of page

Privacy Statement

Avacon Holding B.V., Postbus 163 9701 AD te Groningen, respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden artikelen.

Avacon Holding B.V. spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld, en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Welke gegevens verzamelt Avacon Holding B.V.?

Avacon Holding B.V. registreert hoofdzakelijk persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons heeft verstrekt per email, of gebruik maakt van de Twitter-plugin.

Voor het gebruik van de site vragen wij u de volgende gegevens (al dan niet automatisch) te verstrekken:

  • IP-adres

  • Locatie

  • Internetbrowser en apparaat type

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies in verband met Twitter en uw voorkeursgegevens qua taal. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor analytische doeleinden.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We gebruiken de persoonsgegevens van de commentsectie voor analytische doeleinden met betrekking tot cookies. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

U kunt zelf uw gegevens die wij verzameld hebben op elk gewenst tijdstip verwijderen door een email met verwijderverzoek te sturen naar info@avacon.nl.

Recht op inzage, rectificatie en aanvullen van persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot inzage in de door Avacon Holding B.V. geregistreerde persoonsgegevens krijgen door het sturen van een e-mail naar info@avacon.nl. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Avacon Holding B.V. verzoeken uw persoonsgegevens op te vragen, rectificeren en aanvullen.

Recht op het wissen van gegevens en recht op beperking van verwerking

U heeft het recht een verzoek in te dienen om in een aantal gevallen persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid) en minder gegevens te laten verwerken (beperking van de verwerking). Zo kunt u een verzoek doen tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige en onrechtmatige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Ook kunt u uw eerdere (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Avacon Holding B.V. voor het gebruik van uw gegevens per mailverzoek intrekken. Als u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, dan kunt u ook een beroep doen op het recht van vergetelheid.

Recht op bezwaar maken tegen gegevensverwerking

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van onze persoonsgegevens op grond van een bezwaar tegen direct marketing en als uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Avacon Holding B.V. om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt een verzoek tot inzage in de door Avacon Holding B.V. geregistreerde persoonsgegevens krijgen door het sturen van een e-mail naar info@avacon.nl.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben (het recht op dataportabiliteit). Zo kunt u uw gegevens doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw persoonsgegevens in een gestructureerd en veelgebruikt formaat (zoals een Excel of PDF) zal worden overgedragen, zodat u uw gegevens makkelijk in een andere omgeving kan hergebruiken.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@Avacon Holding B.V..nl. Mocht u liever een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dat ook via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Avacon Holding B.V. zal uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Dit beleid is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd in maart 2023. Wanneer Avacon Holding B.V. wijzigingen doorvoert in de manier waarop met hoe deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het Privacy Statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail indien deze bij ons bekend is.

Dit privacy statement (Versie 1.2) is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2023.

bottom of page